Úvod > Články > Čtete všeobecné podmínky providerů?

Čtete všeobecné podmínky providerů?

Každý internetový provider má na svém webu či v prodejnách dostupné všeobecné a provozní podmínky. Četli jste je někdy? Je to čtení nezáživné a většinu z nás to otravuje. My jsme se na některé vybrané firmy podívali a pokusili jsme se vybrat pasáže, o kterých by zákazníci měli vědět.

Český Telecom – Internet Express

Všeobecné podmínky týkající se internetu mají zhruba 10 stran a poskytují základní informace s odkazy na další dokumenty, ceníky a nabídky. Bohužel tyto odkazy jsou poněkud abstraktního charakteru – vše zkrátka najdete na www.telecom.cz, v které sekci, to už si můžete zjistit sami a trávit odpoledne u tohoto giganticky obsáhlého webu. Docela jsem se pobavil u charakteristiky pevného přístupu na internet:

„Službou se rozumí v základní verzi zřízení plného přístupu k síti Internet včetně zřízení přípojného vedení, umožnění prohlížení (browse) na síti Internet, konfigurace, instalace a pronájem odpovídajícího routeru, přidělení a registrace IP adresního prostoru, asistence při registraci jména DNS domény, zřízení sekundárního DNS serveru, zřízení záložního poštovního úřadu (Mail Exchange) a poskytnutí základního prostoru pro www stránky Zákazníka. Zákazník si může objednat i další rozšíření služby v rámci volitelných služeb poskytovaných Poskytovatelem. Cena Služby je uvedena v ceníku služby INTERNET OnLine FIXED. Druh a cena volitelných služeb je uvedena v Ceníku volitelných služeb IOL.“

Pokud by mi někdo řekl, že výše uvedené je hrubý překlad anglického textu, ještě bych snad uvěřil. Použité výrazové prostředky a větná skladba jednoduše nabádá k naprosté nečitelnosti textů – ale obdobně vypadají všechny všeobecné a provozní podmínky různých providerů. A víte o tom že WiFi připojení realizované touto firmou vám vlastně ani nemusí fungovat?

„Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasné snížení kvality poskytované Služby z důvodu provádění testování, měření nebo změn Služby.“

Máte v bytě zásuvku s homologovaným konektorem RJ11? Ve starších domech je běžné, že ze zdi vedou pouze dva dráty, případně starší typ konektoru – Telecom vám zásuvku bezplatně vymění. Na druhou stranu funguje ADSL výborně i po připojení svorkovnice na tyto dráty ze zdi.

„Pokud koncový bod sítě Poskytovatele není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ 11, případně jsou-li dále další paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním Služby musí požádat Poskytovatele o bezplatnou výměnu/úpravu koncového bodu sítě.“

Další zajímavá věta říká, že Telecom dělá maximum pro zavedení internetu právě do vaší domácnosti nebo firmy, ale jaká je skutečnost?

„Poskytovatel zřizuje Službu bez zbytečného odkladu, pokud je to technicky možné nebo nebylo–li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.“

A konečně touto větou se firma distancuje od všech problémů, protože jakýkoli problém s internetem lze svést právě na onu větičku.

„Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato sít je decentralizována a bez záruk třetích stran.“

České Radiokomunikace – Bluetone

Provozní podmínky služeb Bluetone jsou co do počtu stran skromnější, ale je to způsobeno jen hustotou informací, která je vyšší, což je trochu na úkor přehlednosti. Pokud máte od poskytovatele zapůjčený modem, musíte jeho ztrátu, poškození nebo krádež nahlásit velmi rychle provozovateli – pokuta vás ale nemine…

„Účastník je povinen informovat Poskytovatele o krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části, má účastník právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody Poskytovateli.“

A také prokazujte poskytovateli velkou součinnost. Že nevíte co si pod tím máte představit? No hlavně, že to ví provider.

„Pokud účastník odmítne poskytnout přiměřenou součinnost pro zřízení služby, je Poskytovatel oprávněn účastníkovi účtovat smluvní pokutu ve výši zřizovací ceny.“

Hezký je také vzorec, kterým poskytovatel vypočítává procentuelní funkčnost internetu v daném období, běžný uživatel může jenom lapat po dechu, ač technicky zaměření uživatelé překvapeni nebudou (provozní podmínky, bod 4.4.4). Znáte období, kdy probíhá údržba sítě, a tak vám internet nemusí fungovat? Jde o tzv. Servisní okna, jsou dvě:

„Servisní okno „A“: - každé úterý v lichém kalendářním týdnu v době od 01:00 do 05:00 hodin

Servisní okno „B“: - každá sobota v sudém kalendářním týdnu v době od 14:00 do 19:00 hodin“

Zajímavé jsou také poplatky účtované poskytovatelem za závady, které jsou přítomny na straně účastníka. Velice hezké položky jsou Ztráta času nebo Cena za kilometr cesty technika – že by jezdil taxíkem?

„Poskytovatel má právo účtovat účastníkovi náklady spojené se zjišťováním a odstraňováním závady v případě, že po oznámení závady účastníkem objektivně zjistí, že závada není na straně Poskytovatele nebo že závadu zavinil uživatel, případně že závada vůbec nenastala. Tyto náklady budou stanoveny podle níže uvedených jednotkových cen:

montážní práce 450,- Kč/hodinu

výškové a speciální práce 800,- Kč/hodinu

ztráta času 450,- Kč/hodinu

doprava 20,- Kč/Km

Náklady na materiál budou vyčísleny individuálně s ohledem na vzniklou závadu.“

GTS Novera

Na rozdíl od předchozích dvou firem jsou všeobecné podmínky GTS Novera relativně čtivé. Mají celkem 11 stran v PDF, použitý font umožňuje pracovat s textem i osobám starším nebo méně zrakově zdatným. Jednoznačně zde stojí fakt, že internet nesmíte poskytovat třetím osobám.

„Účastník se zavazuje neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není účastník oprávněn dle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a nemá písemný souhlas poskytovatele;“

A dále nalezneme také zmínku o tom, že služba z vážných technických důvodů nemusí fungovat. Otázkou je, kdo zhodnotí vážnost oněch důvodů – samosebou poskytovatel služby.

„Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z následujících závažných důvodů: provádění údržby nebo opravy veřejné komunikační sítě v souladu s Provozními podmínkami poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací;“

Dobré je také vědět, za jakých podmínek vám GTS Novera může okamžitě zrušit smlouvu a odpojit vás tak na trvalo od internetu. Pokud by toto firma aplikovala důsledně, asi by byla brzy o mnoho zákazníků chudší.

„Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi: v případě existence důvodného podezření, že účastník zneužívá veřejnou komunikační síť nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím způsobem:

a) účastník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu;

b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv;

c) účastník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;

d) účastník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí;

e) účastník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;

f) účastník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty (mailbombing), svévolných pokusů přetížit systém) a jiných zásahů s nekalým úmyslem;

g) účastník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití;

h) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání jiným uživatelům nebo účastníkům, tedy i uživatelům a účastníkům jiných poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby;

i) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání na čísla linek tísňového volání;“

Závěrem

Asi nemá valného smyslu pokračovat ve výčtů zajímavých a jistě důležitých sekvencí všeobecných podmínek jiných poskytovatelů. Je jasné, že před tím, než si určitou službu zaplatíte či se upíšete smlouvou na dobu určitou, je vhodné, prolistovat všeobecné a provozní podmínky daného poskytovatele. Pak vás nemůže překvapit neblahé zklamání. Otázkou je, zda by soudně uvažující člověk šel po přečtení jakýchkoli všeobecných podmínek k danému poskytovateli. Je to asi otázka důvěry a kompromisu.

18. 5. 2006

Autor: David Procházka

Témata

připojení k internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Evropský datový provoz se do roku 2028 ztrojnásobí

Evropský datový provoz se do roku 2028 ztrojnásobí. Důvodem je zavádění 5G a přechod na 4G, což podpoří i další...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v červnu 2024

V červnu rychlost Wi-Fi internetu opět rostla. Podívejte se, jak si vedl váš provider a ve kterém kraji jsme...

 

Nej.cz přechází pod O2. Co se pro vás mění?

Nej.cz je od 1. června součástí O2. Akvizice se týká služeb Nej.cz, Kuki a netbox. Podívejte se, co se změní pro vás...

Nejčtenější články

Nej.cz přechází pod O2. Co se pro vás mění?

 

Nej.cz je od 1. června součástí O2. Akvizice se týká služeb Nej.cz, Kuki a netbox. Podívejte se, co se změní pro vás...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v červnu 2024

 

Rychlosti internetu v červnu kolísaly. Podívejte se, u kterého poskytovatele jsme naměřili nejvyšší hodnoty a která...

O2 představilo letní odměny pro své zákazníky

 

O2 si pro své zákazníky přichystalo na léto řadu novinek. Nabídne jim dvojnásobek Dat naplno nebo O2 tag a repráček...