Do diskuse momentálně není možné vkládat příspěvky. Děkujeme za pochopení.
Úvod > Diskuse > Obecná diskuse > Jak je to vůbec s garancí ( dostupnosti , rychlosti ) u ADSL připojení od TO2 ? Věnoval jsem tomu trochu času a vybral jsem zhruba tyto body na kterých lze stavět : Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunik

Jak je to vůbec s garancí ( dostupnosti , rychlosti ) u ADSL připojení od TO2 ? Věnoval jsem tomu trochu času a vybral jsem zhruba tyto body na kterých lze stavět : Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunik

Jan Štastný (5.8.2006 02:20:38)

Jak je to vůbec s garancí ( dostupnosti , rychlosti ) u ADSL připojení od TO2 ? Věnoval jsem tomu trochu času a vybral jsem zhruba tyto body na kterých lze stavět : Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 10. Odpovědnost za škodu a náhrada škody 10.1 Poskytovatel není povinen uhrazovat jeho Zákazníkům náhradu škody, včetně ušlého zisku, která jim vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. Poskytovatel neodpovídá dále za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku vyšší moci. Provozní podmínky ro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Clánek 3 Práva a povinnosti Poskytovatele služeb pripojení k Internetu (1) Poskytovatel je povinen umožnovat Zákazníkovi prístup ke Službe za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách a v techto Provozních podmínkách. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecne závazné právní predpisy Ceské republiky nebo pusobení okolností vylucujících odpovednost. (2) Poskytovatel není odpovedný za 100% dostupnost k informacím v síti Internet vzhledem ke skutecnosti, že tato sít je decentralizována a bez záruk tretích stran. (6) Poskytovatel je povinen poskytovat Službu nepretržite s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostredku, prostrednictvím kterých je Služba provozována. Doba provedení údržby bude Zákazníkovi oznámena pokud možno vhodnou formou predem. Clánek 5 Omezení, prerušení a ukoncení poskytování Služeb Služby širokopásmového prístupu k Internetu (3) Pri zmene tarifního programu Služby muže dojít k docasné nedostupnosti Služby s ohledem na dobu nutnou pro konfiguraci technických prostredku Poskytovatele. Poskytovatel nebude za toto období nedostupnosti Služby Zákazníkovi úctovat cenu za poskytnutí Služby. Clánek 6 Ohlašování závad Služeb a jejich odstranování vcetne lhut (1) Zákazník ohlašuje závady Služeb telefonem nebo faxem na telefonním císle nepretržité zákaznické podpory Poskytovatele, které je uvedeno na webové stránce Poskytovatele na adrese http//:www.telecom.cz nebo formou elektronické zprávy zaslané na adresu Poskytovatele techhelp@iol.cz. Závadou (poruchou) se rozumí stav, který cástecne nebo zcela znemožnuje používat Služby nebo snižuje stanovenou kvalitu Služeb. Osoba ohlašující závadu je povinna ohlásit své jméno vcetne telefonu (faxu), obchodní firmu/název, místo a druh poruchového stavu, druh Služby u níž se vyskytla závada, cas zjištení a popis závady. Poskytovatel je oprávnen požadovat po Zákazníkovi písemné potvrzení ohlášené závady a poskytnutí soucinnosti za úcelem odstranení závady. (2) Poskytovatel má právo overit u technicky zpusobilého zamestnance Zákazníka, zda závada není na koncovém zarízení Zákazníka. Zákazník je povinen Poskytovateli tuto informaci poskytnout a umožnit vstup ke koncovému zarízení za úcelem overení informace. (3) Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zahájí Poskytovatel práce na odstranování závady: • u závady ohlášené do 8:00 hodin pracovního dne nejpozdeji do 14:00 hodin téhož dne, • u závady ohlášené v dobe 8:00 hodin – 0:00 hodin v pracovních dnech, nejpozdeji do 24 hodin od ohlášení, • u závady ohlášené ve dnech pracovního volna a klidu, nejpozdeji do 14:00 hodin následujícího pracovního dne. (4) Doba odstranování závady od okamžiku jejího nahlášení nepresáhne, je-li to technicky možné, 4 kalendární dny s výjimkou prípadu pusobení okolností, které nemohl Poskytovatel predvídat ani ovlivnit, zejména v dusledku okolností vylucujících odpovednost a zpusobených tretí osobou. (5) Reklamace technických parametru a kvality Služby se uplatnují a vyrizují jako ohlášení závady, v souladu s temito Provozními podmínkami. (6) Poskytovatel nezodpovídá za technický stav, funkcnost a konfiguraci xDSL modemu, smerovace a jiných koncových zarízení v majetku Zákazníka, které Zákazník využívá k pripojení ke Službe, pokud není dohodnuto jinak. ****************************************************************** "Poskytovatel je povinen poskytovat Službu nepretržite s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostredku " - Pokud dojde k závadě a služba je opakovaně několik hodin nedostupná aniž by poskytovatel prováděl technické zásahy na lince je to oprávněný důvod k reklamaci př. zrušení smlouvy ? Přemíšlel jsem nad tím dlouho , ale ani na technické podpoře TO2 mi nebyli schopni adekvátně odpovědět .

Anonym (5.8.2006 12:06:12)

Čekal jsem aspoň nějakou reakci ://// ...

y2k (5.8.2006 13:19:39)

OK, jednu reakci dodám já. Poslední věta úplně dole první slovo : Přemýšlel se píše s tvrdým Y !!!! Stačí ? Takovou reakci si očekával ?

JVS (5.8.2006 15:06:24)

Děkujem bez tebe bychom byli v koncích ... Že ty kvůli tomu nemůžeš usnout ?